walter41在各看板的發文

全部 gossiping 12 stock 10 hatepolitics 8 workinchina 2 babymother 2
訂閱walter41的文章

walter41 發表的討論串,共 34則

[討論] 非稅收居民
[Workinchina] walter41 31留言 2018-09-20 18:49:14
[問卦] 想開間按摩店
[Gossiping] walter41 13留言 2017-06-19 07:05:06
[請益] 問內線交易
[Stock] walter41 19留言 2016-11-23 11:09:37
以上為批踢踢walter41 發表的討論串,共 34則
Google 查看更多批踢踢walter41的留言