shumi01在各看板的發文

gossiping 43 hatepolitics 1

shumi01 發表的討論串,共 44則

[爆卦] 捕獲野生張花冠
[Gossiping] shumi01 33留言 2018-06-07 07:37:53
[爆卦] 吳音寧哭了
[Gossiping] shumi01 400留言 2018-06-04 23:20:26
Re: [FB] 姚文智
[Gossiping] shumi01 187留言 2018-04-22 10:58:04
[爆卦] 姚文智500的回應
[Gossiping] shumi01 85留言 2018-04-21 13:50:35
Re: [爆卦] 柯文哲來跑攤
[Gossiping] shumi01 33留言 2018-04-15 23:59:56
[爆卦] 柯文哲來跑攤
[Gossiping] shumi01 284留言 2018-04-15 21:38:20
以上為批踢踢shumi01 發表的討論串,共 44則
Google 查看更多批踢踢shumi01的留言