jjrdk在各看板的發文

全部 tigerblue 2 nfu 1 tech_job 1

jjrdk 發表的討論串,共 4則

[心得] 菲商公司參訪心得
Tech_Job jjrdk 48留言 2015-05-11 00:07:24
[知識] Hasta La Vista的由來
Tigerblue jjrdk 2留言 2008-02-05 15:20:27
[徵文] 紅三軍
Tigerblue jjrdk 2留言 2007-10-01 00:02:27
以上為批踢踢jjrdk 發表的討論串,共 4則
Google 查看更多批踢踢jjrdk的留言