freeyo在各看板的發文

全部 gossiping 2 pc_shopping 1
訂閱freeyo的文章

freeyo 發表的討論串,共 3則

以上為批踢踢freeyo 發表的討論串,共 3則

freeyo的留言

傻多還在嗎?
2018/12/11 14:07
所以現在才隨便被youtube屌打
2018/12/07 22:30
一堆低能談話性節目,電視圈的題材都抄來抄去跟記者一樣
2018/12/07 22:29
更多freeyo的留言...
Google 查看更多批踢踢freeyo的留言

freeyo  ⋅  有 0 則留言。