event1408472 發表的討論串,共 79則

[問卦] 現代人會想加入Royal嗎?
[Gossiping] event1408472 8留言 2018-07-13 17:17:19
Re: [問卦] 小玉.放火這次真的打起來了
[Gossiping] event1408472 9留言 2018-07-13 05:00:53
[問卦] 撿到鍬形蟲怎辦
[Gossiping] event1408472 48留言 2018-07-05 20:03:43
[問卦] 手機YouTube廣告真他媽多啊
[Gossiping] event1408472 18留言 2018-06-25 03:24:23
[問卦] 覺青如果今年再覺醒一次會是啥?
[Gossiping] event1408472 39留言 2018-06-03 16:15:52
Re: [問卦] 海地幫過台灣人民什麼?
[Gossiping] event1408472 1留言 2018-05-29 12:51:03
Re: [問卦] 館長是9.2嗎?
[Gossiping] event1408472 84留言 2018-05-27 06:27:46
Re: [問卦] 聖火玉尊
[Gossiping] event1408472 15留言 2018-05-22 12:19:29
[問卦] 老婆長腫瘤了還能去健身嗎?
[Gossiping] event1408472 20留言 2018-05-18 16:04:47
Re: [問卦] 蟑螂怎麼玩最好玩
[Gossiping] event1408472 6留言 2018-05-17 01:01:13
[閒聊] 成了 國軍抗日成功
[Lol] event1408472 11留言 2018-05-12 22:10:17
Re: [爆卦] 有甲甲餵藥性侵鄉民的弟弟
[Gossiping] event1408472 9留言 2018-05-12 17:23:26
[問卦] 只藏在無邊無際 小小宇宙
[Gossiping] event1408472 3留言 2018-05-11 03:45:50
Re: [問卦] 有男生會剪腋毛嗎?
[Gossiping] event1408472 5留言 2018-05-10 05:34:02
[問卦] 臺灣人要幾時才能擺脫意識型態
[Gossiping] event1408472 40留言 2018-05-07 12:21:47
[問卦] 為啥重大政策不是全體人民公投
[Gossiping] event1408472 19留言 2018-05-06 14:24:16
[問卦] 嚴重懷疑台灣買邦交國是為了貪污
[Gossiping] event1408472 8留言 2018-05-01 11:58:41
Re: [問卦] 為啥台灣有一群人反台灣?
[Gossiping] event1408472 3留言 2018-04-20 17:51:42
Re: [問卦] 璩美鳳性愛光碟當年很轟動嗎
[Gossiping] event1408472 39留言 2018-04-11 19:34:44
以上為批踢踢event1408472 發表的討論串,共 79則
Google 查看更多批踢踢event1408472的留言