addaa在各看板的發文

全部 gossiping 10 movie 2 joke 1 hate 1
訂閱addaa的文章

addaa 發表的討論串,共 14則

[王八]
[Hate] addaa 1留言 2018-06-17 01:25:34
Re: [猜謎] 九班十班有何不同
[Joke] addaa 1留言 2018-06-17 01:25:11
以上為批踢踢addaa 發表的討論串,共 14則

addaa的留言

笑死我了根本韓血噴人狂作秀還發採通
2018/10/22 20:15
你們這些廠工不要誣賴我們韓導韓血噴人
2018/10/22 20:11
韓血噴人XDDD
2018/10/22 20:10
更多addaa的留言...
Google 查看更多批踢踢addaa的留言

addaa  ⋅  有 0 則留言。