Yude0109 發表的討論串,共 202則

[問卦] 愛文芒果做芒果乾是一種侮辱
[Gossiping] Yude0109 23留言 2018-07-15 21:07:24
[問卦] Major Tom還活著嗎?
[Gossiping] Yude0109 13留言 2018-07-14 22:52:34
[問卦] 為什麼沒有超音波浴缸?
[Gossiping] Yude0109 10留言 2018-07-13 21:18:24
[問卦] 輕功系統很難做出來嗎?
[Gossiping] Yude0109 18留言 2018-07-13 01:10:44
[問卦] lol進不去怎麼辦?
[Gossiping] Yude0109 20留言 2018-07-03 22:40:48
[問卦] 肥宅們有沒有挺蕉農?
[Gossiping] Yude0109 9留言 2018-06-05 19:50:14
[問卦] 彘刑取代死刑
[Gossiping] Yude0109 26留言 2018-05-29 00:11:48
[問卦] 禁止人力仲介台灣會起飛嗎?
[Gossiping] Yude0109 5留言 2018-05-24 23:21:08
[問卦] 為啥台灣人歧視那摸嚴重?
[Gossiping] Yude0109 9留言 2018-05-20 00:37:14
[問卦] 操,一個下午還沒70號
[Gossiping] Yude0109 34留言 2018-05-14 17:44:43
[問卦] 被遠O騙錢怎麼辦?
[Gossiping] Yude0109 26留言 2018-05-12 17:59:32
[問卦] 我發現超級綠能了
[Gossiping] Yude0109 29留言 2018-05-07 00:46:38
[問卦] 白頭髮為什麼沒辦法治療?
[Gossiping] Yude0109 23留言 2018-05-03 22:38:57
[問卦] 大家射精都射多遠?
[Gossiping] Yude0109 39留言 2018-05-01 00:34:17
[問卦] 美國怎麼不插手台灣經濟?
[Gossiping] Yude0109 12留言 2018-04-28 00:21:22
[問卦] 震撼!!永動機真實存在
[Gossiping] Yude0109 18留言 2018-04-26 00:22:21
[問卦] 人類怎麼演化出頭髮的?
[Gossiping] Yude0109 24留言 2018-04-21 23:38:03
[問卦] 為什麼不把仇女渣桶一桶?
[Gossiping] Yude0109 58留言 2018-04-16 21:41:21
[問卦] 外勞會嫖台灣人嗎?
[Gossiping] Yude0109 26留言 2018-04-15 19:13:38
[問卦] 剛換新手機要注意什麼?
[Gossiping] Yude0109 14留言 2018-04-15 17:47:11
[問卦] 在台灣弄到槍難嗎?
[Gossiping] Yude0109 18留言 2018-04-10 21:08:07
[問卦] 房產持有稅加重會怎樣?
[Gossiping] Yude0109 10留言 2018-04-08 21:33:04
[問卦] 台灣犯罪犯法怎麼罰那麼輕?
[Gossiping] Yude0109 6留言 2018-04-06 22:01:43
[問卦] 墳墓是華人陋習嗎?
[Gossiping] Yude0109 33留言 2018-04-06 00:19:13
[問卦] 有人也喜歡美魔女嗎?
[Gossiping] Yude0109 9留言 2018-03-26 23:26:28
[問卦] 腳臭買鞋如何化解尷尬?
[Gossiping] Yude0109 24留言 2018-03-24 19:33:29
[問卦] 儲電技術為什麼發展遲緩?
[Gossiping] Yude0109 34留言 2018-03-18 23:25:41
以上為批踢踢Yude0109 發表的討論串,共 202則
Google 查看更多批踢踢Yude0109的留言