Yude0109在各看板的發文

gossiping 213

Yude0109 發表的討論串,共 213則

[問卦] 智商192的天才
[Gossiping] Yude0109 12留言 2018-07-29 00:22:02
[問卦] 彘刑取代死刑
[Gossiping] Yude0109 26留言 2018-05-29 00:11:48
以上為批踢踢Yude0109 發表的討論串,共 213則
Google 查看更多批踢踢Yude0109的留言