Tsuzichen在各看板的發文

全部 gossiping 284 hatepolitics 21 lol 19 hearthstone 1
訂閱Tsuzichen的文章

Tsuzichen 發表的討論串,共 325則

[臉書] 周玉蔻
[Gossiping] Tsuzichen 419留言 2018-12-23 21:53:03
以上為批踢踢Tsuzichen 發表的討論串,共 325則

Tsuzichen的留言

這年頭連當個網軍 都這麼難
2018/07/25 13:58
Szss 就想抹卻說不出個所以然呀 這種人看多了
2018/01/16 15:55
據想用那種話帶PTT風向你也太小看鄉民
2018/01/16 15:50
更多Tsuzichen的留言...
Google 查看更多批踢踢Tsuzichen的留言

Tsuzichen  ⋅  有 0 則留言。