BorrasH 發表的討論串,共 885則

[問卦] 桃園怎屌打基隆的
[Gossiping] 26留言 2018-04-25 11:38:46
[爆卦] 新竹房價站上5字頭
[Gossiping] 24留言 2018-04-12 11:43:13
[問卦] 長得比女友正怎麼辦
[Gossiping] 26留言 2018-04-05 20:04:07
[問卦] 劈腿要注意什麼
[Gossiping] 12留言 2018-04-02 22:09:37
[爆卦] 2018房價再度上漲
[Gossiping] 24留言 2018-04-02 11:13:52
[問卦] 青埔跟龜山a7那個好
[Gossiping] 10留言 2018-03-28 17:41:42
以上為BorrasH發表的討論串,共 885則