Re: [新聞] 多國解封 未納台灣

看板 Gossiping
作者
時間
留言 11則留言,11人參與討論
推噓 6 ( 6推 0噓 5→ )
討論串 46
我覺得狗報根本在挑播離間吧 世界各國是把台灣視為病毒風暴下人類最後一塊淨土 為了不讓有心人士染指這個寶島 所以決定維持對台灣的封鎖,免得人類最後失守 畢竟這次台灣的防疫表現受到多國肯定,也展現了台灣政府的領導有方 除了守護人類的健康,台灣執政團隊也一直在守護民主 現在台灣已經是人類的聖地,思想的燈塔 這樣一個地方,怎麼可以輕易受到污染呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.117.163 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1591060081.A.F84.html
1Fiam0718: 龍虎五世 06/02 09:09
2Flesnaree2: 支持台灣永久鎖國 06/02 09:09
3Fdeann: 不要讓外國人來汙染台灣 06/02 09:11
4Ftalrasha: 明天來上班 06/02 09:12
5Fgriswold: XXD 06/02 09:26
6Fa103232: 下次改版提高臺灣入侵難度嗎 06/02 09:34
7FSiFox: 我覺得發言人可以 06/02 09:34
8Francilio: 台灣成為世外桃源,永久與世隔絕,世界末日就知到台灣好 06/02 09:35
9Fwijj: 這發言我喜歡 06/02 11:13
10Fyouarewho: 有酸有推XDD 06/02 14:14
11Fannie06045: 明天來黨部報到 06/02 17:04

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
1281 [新聞] 多國解封 未納台灣 Aliceonmybed 2020/06/02 08:57:16
18 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 hugh509 2020/06/02 09:02:39
41 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 xzcb2008 2020/06/02 09:06:24
11 >> Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 zzahoward 2020/06/02 09:07:59
6 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 FlashMan 2020/06/02 09:10:45
8 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 royroy666 2020/06/02 09:12:33
7 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 orze04 2020/06/02 09:15:46
12 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 totenkopf001 2020/06/02 09:16:13
3 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 js52666 2020/06/02 09:17:13
3 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 astrayzip 2020/06/02 09:19:32
223 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 Feuerbach 2020/06/02 09:19:40
20 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 JRSmith 2020/06/02 09:22:57
21 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 jfw616 2020/06/02 09:23:47
25 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 iamsosmart 2020/06/02 09:25:53
161 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 senbai 2020/06/02 09:49:19
11 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 THINKTAIWAN 2020/06/02 09:54:16
6 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 songgood 2020/06/02 10:02:25
15 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 LSH001113 2020/06/02 10:03:40
16 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 jimgene 2020/06/02 10:03:47
9 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 IceCococaca 2020/06/02 10:12:58
9 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 A6 2020/06/02 10:16:28
17 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 limoncool 2020/06/02 10:24:12
16 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 judasprist 2020/06/02 10:29:58
10 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 noabstersion 2020/06/02 10:35:22
5 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 hope951 2020/06/02 10:41:34
7 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 ukalm 2020/06/02 10:43:41
9 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 s930406 2020/06/02 10:47:31
10 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 chosenone 2020/06/02 10:49:15
3 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 damm 2020/06/02 10:58:16
18 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 phantom400 2020/06/02 10:58:40
7 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 panbanana 2020/06/02 11:06:22
12 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 caeasonfb 2020/06/02 11:09:35
4 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 FishJagor 2020/06/02 12:13:34
2 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 rulDD 2020/06/02 12:40:20
4 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 claymath 2020/06/02 12:52:30
5 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 zakijudelo 2020/06/02 12:59:31
5 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 dean1990 2020/06/02 13:08:18
12 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 nerevian 2020/06/02 13:12:00
8 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 tacovirus 2020/06/02 13:34:25
22 [新聞] 多國解封 未納台灣 YenFuOne 2020/06/02 13:35:28
15 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 lkklee123 2020/06/02 13:52:10
16 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 a123444556 2020/06/02 14:22:02
351 [新聞] 多國解封 未納台灣 cjol 2020/06/02 20:33:15
38 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 Soros79 2020/06/02 20:41:26
0 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 kainolife 2020/06/02 21:29:45
9 Re: [新聞] 多國解封 未納台灣 ehentai 2020/06/02 21:54:44

八卦 看板熱門文章