Re: [偷可] 想ㄌ一個不會賴床ㄉ方法

看板 Talk
作者
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0 ( 0推 0噓 0→ )
討論串 8
哈娜每天起床時間到丟一隻小強在枕頭邊應該就會起床了吧? 如果還賴床就來隻大的啊 再不起來塞你褲子 https://i.imgur.com/qlqmbBu.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.18.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/talk/M.1590304608.A.B1E.html

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
7 [偷可] 想ㄌ一個不會賴床ㄉ方法 hua828797 2020/05/24 12:25:19
1 Re: [偷可] 想ㄌ一個不會賴床ㄉ方法 david7928 2020/05/24 12:31:54
1 Re: [偷可] 想ㄌ一個不會賴床ㄉ方法 redDest 2020/05/24 12:42:32
0 Re: [偷可] 想ㄌ一個不會賴床ㄉ方法 maozz 2020/05/24 12:56:49
2 Re: [偷可] 想ㄌ一個不會賴床ㄉ方法 redDest 2020/05/24 13:00:04
0 Re: [偷可] 想ㄌ一個不會賴床ㄉ方法 maozz 2020/05/24 13:04:45
0 Re: [偷可] 想ㄌ一個不會賴床ㄉ方法 lpbrother 2020/05/24 13:13:48
0 >> Re: [偷可] 想ㄌ一個不會賴床ㄉ方法 fantiida 2020/05/24 15:16:46

talk 看板熱門文章

23
57
2020/06/21 15:09:27
27
37
2020/06/24 00:23:57
2
31
4
39
2020/06/29 21:55:16
26
35
2020/06/29 22:06:58
8
25
5
27
18
42
2020/06/30 12:15:47
11
28
18
66
2020/06/30 22:59:33
10
29
2020/06/30 23:59:07