Re: [40K] 你怎麼又要改版了!? (劇情&桌遊大更新)

看板 C_chat
作者
時間
留言 3則留言,2人參與討論
推噓 2 ( 2推 0噓 1→ )
討論串 3
??? https://imgur.com/uXsc5z8
我還以為是戰鬥修女 https://imgur.com/w5SUcNK
https://imgur.com/M8ZCrb0
原來是美少女戰士啊 -- 冷靜下來..數質數一向能讓我冷靜....2.3.5..7-11...ok..全家..萊爾富... 可以不要抄襲嗎?還有改成英文的那個混蛋,這原文是日文啊~白爛 chunlin05普奇神父 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.204.68.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1590295068.A.0EF.html
1Fpgame3: https://i.imgur.com/8l9jnov.jpg 05/24 12:44
2Fchuckni: https://i.imgur.com/P1OhXnK.jpg 05/24 13:18
3Fchuckni: 你不夠綠 05/24 13:18

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
13 [40K] 你怎麼又要改版了!? (劇情&桌遊大更新) IronSkull 2020/05/23 23:30:27
6 Fw: [40K] 你怎麼又要改版了!? (劇情&桌遊大更新) IronSkull 2020/05/23 23:30:46
3 >> Re: [40K] 你怎麼又要改版了!? (劇情&桌遊大更新) FlutteRage 2020/05/24 12:37:45

C_Chat 看板熱門文章

18
34
21
26
2020/06/01 08:58:46
14
33
12
25
16
26
2020/06/01 09:20:46
18
49
2020/06/01 09:38:10
25
50
2020/06/01 10:23:04

最新文章

5
17