Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了

作者
看板 Marginalman
時間
留言 5則留言,4人參與討論
推噓 3 ( 3推 0噓 2→ )
討論串 45
※ 引述 《QBian (小妹QB子)》 之銘言: : 其實 : KONO QB看到這系列後一直在想 : KONO QB的妹妹在台gg : 可是好像滿早下班的 : 姆咪 QB你缺妹夫嗎? 雖然我條件不好 可是我很溫柔善良 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.141.180 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1585208956.A.72A.html
1FQBian: 你明明是女大生 滾 03/26 15:49
2FBenbenyale: 油油我八掛選舉投你一票 可以給我你照片一張ㄇ? 03/26 15:51
3FredDest: https://i.imgur.com/DaKWzP8.jpg 03/26 15:53
4Fsysloljs: 油油是大奶萌妹 03/26 15:54
5FBenbenyale: 別鬧喔油油 03/26 16:05

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
38 [邊緣] 我下禮拜要離職了 dinghaipi 2020/03/26 12:05:24
6 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 QBian 2020/03/26 12:09:42
2 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 cpblgu 2020/03/26 12:13:53
6 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 Kimaris 2020/03/26 12:15:34
2 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 QBian 2020/03/26 12:16:54
4 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 cpblgu 2020/03/26 12:19:01
20 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 aynmeow5566 2020/03/26 12:19:24
1 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 tomuy 2020/03/26 12:23:26
6 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 cpblgu 2020/03/26 12:24:31
2 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 redDest 2020/03/26 12:27:23
33 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 cuteGiraffe 2020/03/26 12:29:28
21 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 dinghaipi 2020/03/26 12:54:14
21 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 KirimaSyaro 2020/03/26 13:01:34
11 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 sacrifice 2020/03/26 13:05:11
23 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 BlueTuna601 2020/03/26 13:27:43
5 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 Kimaris 2020/03/26 13:29:56
7 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 sos976431 2020/03/26 13:33:03
15 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 kaeun421 2020/03/26 13:37:30
9 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 POLU822 2020/03/26 13:39:55
8 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 sos976431 2020/03/26 13:45:23
4 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 Kimaris 2020/03/26 13:48:40
12 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 moonoftree 2020/03/26 14:05:48
2 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 sacrifice 2020/03/26 15:04:21
4 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 H114 2020/03/26 15:05:14
8 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 walter741225 2020/03/26 15:07:01
9 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 pp1877 2020/03/26 15:08:55
12 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 H114 2020/03/26 15:13:04
3 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 jeanvanjohn 2020/03/26 15:14:15
6 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 Kimaris 2020/03/26 15:16:01
4 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 qxxrbull 2020/03/26 15:24:25
10 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 kamiuser222 2020/03/26 15:30:42
0 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 chuchu000 2020/03/26 15:36:44
1 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 QBian 2020/03/26 15:43:31
1 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 kaeun421 2020/03/26 15:48:26
4 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 sos976431 2020/03/26 15:48:28
5 >> Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 redDest 2020/03/26 15:49:14
1 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 cuteGiraffe 2020/03/26 15:51:14
3 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 success0409 2020/03/26 18:37:19
3 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 AceChen21 2020/03/26 19:07:58
0 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 Kimaris 2020/03/26 19:17:24
4 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 kitune 2020/03/26 19:27:28
0 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 sacrifice 2020/03/26 19:45:33
1 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 chuchu000 2020/03/26 19:54:40
0 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 success0409 2020/03/26 20:11:39
20 Re: [邊緣] 我下禮拜要離職了 KusanagiYuma 2020/03/27 01:20:54

Marginalman 看板熱門文章

15
26
2020/03/31 14:36:28
7
32
2020/03/31 14:47:39
7
31
15
31
5
26
14
25
27
33
2020/04/01 14:41:41
1
26
2020/04/01 15:10:40
5
38
12
25
33
40
2020/04/02 19:15:53
10
44
2020/04/03 01:55:59

熱門文章

232
256
46
102
62
177