Re: 2022聽最多次的30首歌

看板 Marginalman
作者
時間
留言 2則留言,2人參與討論
推噓 1 ( 1推 0噓 1→ )
討論串 5
我不分享 我第一名居然是熱門歌手的熱門單曲 我聽冷門歌的優越感都沒了 明年繼續努力 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.81.141 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1669908589.A.9B4.html
1Flunawalker: 又不是聽團仔 12/01 23:31
2Fkaeun421: 原來你是在驚訝這個喔 12/01 23:32

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
6 2022聽最多次的30首歌 pandafatfat 2022/12/01 22:49:30
0 Re: 2022聽最多次的30首歌 david7928 2022/12/01 22:54:29
6 Re: 2022聽最多次的30首歌 kaeun421 2022/12/01 22:57:41
0 Re: 2022聽最多次的30首歌 lunawalker 2022/12/01 23:26:11
2 >> Re: 2022聽最多次的30首歌 Mumei 2022/12/01 23:29:47

Marginalman 看板熱門文章

13
33
2023/01/28 22:54:44
28
62
2023/01/28 22:56:58
18
47
2023/01/28 23:01:48
20
36
25
39
2023/01/28 23:33:20
15
30
2023/01/29 00:32:21
34
47
25
41
2023/01/29 00:56:27
8
30
5
26

最新文章