Re: [問卦] 欸 女T真的都很雞掰嗎?

看板 Gossiping
作者
時間
留言 3則留言,3人參與討論
推噓 2 ( 2推 0噓 1→ )
討論串 6
八成~九成左右,少數個性很正常 像本魯之前喝茶,就喝過女T茶 幹,比一般還要柔、還要媚 都想帶回家當老婆天天啪啪啪 -- https://i.imgur.com/n0El4Pu.png
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.131.113 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1659798474.A.B78.html
1Fabakama: 你怎麼知道她是T?118.166.226.199 08/06 23:15
2Fnikewang: 有比較緊嗎? 220.123.222.14 08/07 02:00
3Fassman799: 不是穿T恤就是女T123.194.110.183 08/07 07:28

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
570 [問卦] 欸 女T真的都很雞掰嗎? Kazmier 2022/08/06 22:25:52
14 Re: [問卦] 欸 女T真的都很雞掰嗎? makinoyui 2022/08/06 22:31:52
24 Re: [問卦] 欸 女T真的都很雞掰嗎? vigorhsieh 2022/08/06 22:50:58
1 Re: [問卦] 欸 女T真的都很雞掰嗎? IamCuteGirl 2022/08/06 22:58:04
3 >> Re: [問卦] 欸 女T真的都很雞掰嗎? neil136 2022/08/06 23:07:52
25 Re: [問卦] 欸 女T真的都很雞掰嗎? cverooo 2022/08/07 02:47:04

八卦 看板熱門文章

最新文章

8
11