Re: [姆咪] 鄭佳純 FB

看板 Marginalman
作者
時間
留言 3則留言,3人參與討論
推噓 2 ( 2推 0噓 1→ )
討論串 5
我以前問我那邊的替代役 他怎麼搞上路邊高中生的 他說 直接上去聊啊 所以要聊啥啊 我忘記問他 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.5.105 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1656035980.A.E8C.html
1Fkinki999: 學一下大衛,站在那邊就會吸引jk過來 06/24 10:02
2FPoshintow: 問要不要去吃扁食 06/24 10:02
3Fkitune: 順便上山夜遊 06/24 10:05

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
16 [姆咪] 鄭佳純 FB Wardyal 2022/06/24 09:25:09
4 Re: [姆咪] 鄭佳純 FB kinki999 2022/06/24 09:35:43
18 Re: [姆咪] 鄭佳純 FB Exmax1999 2022/06/24 09:44:12
0 Re: [姆咪] 鄭佳純 FB jensheng09 2022/06/24 09:52:26
3 >> Re: [姆咪] 鄭佳純 FB ZakuAmazing 2022/06/24 09:59:37

Marginalman 看板熱門文章

8
38
16
26
2022/06/25 22:55:34
22
38
22
112
42
57
17
54
15
32
2022/06/26 00:28:51
22
37
41
69
2022/06/26 02:46:06
7
26
2022/06/26 02:54:11

最新文章