[Vtub] 絆愛 DJ實況 特別來賓DÉ DÉ MOUSE

看板 C_chat
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0 ( 0推 0噓 0→ )
Twitch https://www.twitch.tv/aichan_nel Meet You presented by DJ Kizuna AI / Special Guest:DÉ DÉ MOUSE https://youtu.be/IMIO1MBCsA4
bilibili http://live.bilibili.com/1485080 三個網站同時直播 推特 https://twitter.com/aichan_nel --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.230.65.122 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1637928729.A.B1C.html

C_Chat 看板熱門文章

最新文章

0
2
2021/12/03 01:46:15