Re: [出售] iPad8代32GWiFi灰 Galaxy buds live白色

看板 Hsinchuang
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0 ( 0推 0噓 0→ )
討論串 2
※ 引述《Ilikemilk (? ? ? ? ? )》之銘言: : 商品名稱:iPad 第八代 10.2 吋 32G WiFi 太空灰色 : 參考網址:詳見官網 : 交易地區:幸福路85度C : 交易價格:8000 : 出售原因:用不到了 : 交易方式:面交 : 聯絡方式:站內信 : 其他說明:保固至2022/4/3 外觀無損,已貼保護貼,附皮套、充電頭、購買發票、盒 : https://imgur.com/8Hn9gxu
: https://imgur.com/fxfQi1Y
: https://imgur.com/liV0QUO
: https://imgur.com/GEpojc
: https://imgur.com/Fjs5ccT
: https://imgur.com/4ETN4ut
: https://imgur.com/LQXS69Y
: https://imgur.com/FXozG6n
您好,想請教購買日期及電池的健康狀況 謝謝! --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.137.129 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HsinChuang/M.1626961728.A.E3E.html

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
0 [出售] iPad8代32GWiFi灰 Galaxy buds live白色 Ilikemilk 2021/07/18 21:11:09
0 >> Re: [出售] iPad8代32GWiFi灰 Galaxy buds live白色 dracomalfoy 2021/07/22 21:48:47