Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點

看板 Gossiping
時間
留言 1則留言,1人參與討論
推噓 0 ( 0推 0噓 1→ )
討論串 35
選舉要不要錢?請小編畫圖要不要錢? 養網軍要不要錢? 你想選立委,沒黨的提名跟宣傳會上嗎 黨的錢怎麼來? 化緣?還是有金主捐錢? 如果金主的政治獻金合法 你選上了 金主請你幫忙,你能不幫嗎? 好 再來找行政部份提案 行政預算權立委審,行政首長黨提名 連總統都是黨的人,你小小公務員敢擋? 最後就變成了一個公式 政府蓋很多建設,養活了很多企業 企業會不會當金主? 發大財唷 以上是我猜測啦 廢除政治獻金能否解決? 不能貪污,但政治獻金合法,厲害吧 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.137.110.209 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1623716205.A.7C3.html
1Fchungj: 小粉白不用錢 有義工 114.35.183.2 06/15 08:25

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
1053 [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 yank0612 2021/06/14 23:46:10
83 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 devidevi 2021/06/14 23:57:29
190 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 DreamYeh 2021/06/14 23:59:19
28 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 A6 2021/06/15 00:04:18
26 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 mountain821 2021/06/15 00:07:37
53 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 llycky 2021/06/15 00:10:35
70 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 kmwace 2021/06/15 00:16:35
17 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 ak47good 2021/06/15 00:26:50
418 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 freeclouds 2021/06/15 00:31:55
29 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 ianlai 2021/06/15 00:39:10
8 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 pchunters 2021/06/15 00:42:54
45 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 NinJa 2021/06/15 00:47:57
12 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 smisfun 2021/06/15 00:58:18
18 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 Harm4nKardon 2021/06/15 01:02:03
160 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 sobiNOva 2021/06/15 01:46:07
17 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 event1408472 2021/06/15 01:48:58
20 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 OnlyRD 2021/06/15 02:16:02
14 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 sanae0307 2021/06/15 02:46:24
34 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 WuDangJie 2021/06/15 02:57:18
804 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 deathtrowa 2021/06/15 03:28:13
62 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 algebraic 2021/06/15 04:11:21
29 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 mean 2021/06/15 05:13:24
165 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 paleshelter 2021/06/15 06:56:54
19 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 osalucard 2021/06/15 07:50:26
37 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 wifeishonoka 2021/06/15 07:53:53
11 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 Wiha5566 2021/06/15 08:01:22
2 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 goldhan 2021/06/15 08:11:47
1 >> Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 tyrosine123 2021/06/15 08:16:43
13 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 ljsnonocat2 2021/06/15 08:19:04
6 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 Jer48 2021/06/15 08:47:16
21 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 svd237 2021/06/15 08:49:54
16 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 breathair 2021/06/15 08:54:05
7 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 xox5678 2021/06/15 09:01:27
31 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 ahodes 2021/06/15 13:25:52
34 Re: [問卦] 林氏璧說3+11不是重點 DanteKen 2021/06/15 13:44:01

八卦 看板熱門文章