[Vtub] 犬山羽衣貼貼チューリングラブ合唱~

看板 C_chat
作者
時間
留言 1則留言,1人參與討論
推噓 1 ( 1推 0噓 0→ )
如題 https://youtu.be/xf-THjK19TM
https://i.imgur.com/Z9pBIOv.jpg
https://i.imgur.com/AKjS36A.jpg
https://i.imgur.com/Z3mE93n.jpg
https://i.imgur.com/ojtZ7zG.jpg
https://i.imgur.com/I2NE8cp.jpg
犬山哥和羽衣媽媽合唱的チューリングラブ 歌和mv都很可愛呢~ 果然犬山羽衣貼貼最讚了~ https://i.imgur.com/u0dowBK.jpg
很遺憾的有9個露西婭按了倒讚QQ 犬山哥也要一起被關進冰箱了嗎…? --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.128.215 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1623426297.A.B3D.html
1Fdeem546: 這首就是在冰箱裡錄的 06/12 08:11

C_Chat 看板熱門文章

57
66
2021/06/15 22:11:29
23
35
-33
39
9
35
2021/06/15 22:32:43
30
51
25
43
23
36