Re: [姆咪] 研究顯示 喜穿大logo衣的男人只想做愛

看板 Marginalman
作者
時間
留言 2則留言,2人參與討論
推噓 1 ( 1推 0噓 1→ )
討論串 6
※ 引述《kitune (狐)》之銘言: : http://yurukuyaru.com/archives/85749720.html 懶人包 : https://www.foxnews.com/lifestyle/men-who-dress-like-this-are-more-likely-to - : cheat : Men who dress like this are more likely to cheat, study claims : 可以直接看英文就好 : 總之齁 : 就是有個心理學家跟密西根大學合作研究 : 調查出衣服品牌logo大小有差 : 越大的代表腦子越容易想跟女人做愛,不顧後代利益 : 所以容易花心,不太容易維持感情 : https://livedoor.blogimg.jp/yurukuyaru/imgs/e/8/e80eec43.jpg
: 難怪肥宅只會穿優你哭之類的無印T https://i.imgur.com/W1Fcwom.jpg
我都穿這種的 只是為了讓我的肥宅奶不要那麼明顯而已 哈 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.116.32 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1620186587.A.B70.html
1Fclubman: 哈 我看到機禿了 05/05 12:04
2FLabMumi: 不准整天想做愛 05/05 12:23

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
30 [姆咪] 研究顯示 喜穿大logo衣的男人只想做愛 kitune 2021/05/04 22:20:07
4 Re: [姆咪] 研究顯示 喜穿大logo衣的男人只想做愛 clubman 2021/05/04 22:31:02
1 Re: [姆咪] 研究顯示 喜穿大logo衣的男人只想做愛 LabMumi 2021/05/04 22:44:49
2 >> Re: [姆咪] 研究顯示 喜穿大logo衣的男人只想做愛 zs111 2021/05/05 11:49:45
12 Re: [姆咪] 研究顯示 喜穿大logo衣的男人只想做愛 civilian 2021/05/05 13:07:06
5 Re: [姆咪] 研究顯示 喜穿大logo衣的男人只想做愛 Vedan 2021/05/05 13:54:23

Marginalman 看板熱門文章

10
39
2021/05/11 18:58:55
2
27
2021/05/11 19:27:08
8
25
12
44
2021/05/11 19:42:36
21
38
2021/05/11 19:52:10
14
28
14
34
2021/05/11 21:16:26
17
36
2021/05/11 21:25:16
15
46
2021/05/11 22:20:51
5
25
5
40
5
33
3
34
2021/05/12 00:55:43

最新文章