Fw: [Vtub] 天使うと 英語雜談 20210409

看板 Marginalman
作者
時間
留言 1則留言,4人參與討論
推噓 0 ( 0推 0噓 1→ )
討論串 3
※ [本文轉錄自 C_Chat 看板 #1WRyyig2 ] 作者: zxcv070801 (遠坂桜) 看板: C_Chat 標題: [Vtub] 天使うと 英語雜談 20210409 時間: Fri Apr 9 11:51:06 2021 https://youtu.be/5NL3dZ1BZbk
[Utolk] AMERICAN UTO 12點午休聊天 變得更敢講也更會講了 歡迎來聊 今天兩動 下午四點會限ASMR https://youtu.be/gqManvK2LWI
-- 天使うと https://i.imgur.com/YCdjYHf.png @nab0i
https://i.imgur.com/V2nfHBl.jpg @nana_kaguraaa
https://i.imgur.com/pqbBJib.png @AkudouKaiRyou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.246.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1617940268.A.A82.html
1Farrenwu: 分類不見嚕 04/09 11:51
※ 編輯: zxcv070801 (1.200.246.172 臺灣), 04/09/2021 11:52:13
2Fjeeyi345: She is my cousin 04/09 11:52
3Fosmon54a7: 開播 04/09 12:01
zxcv070801:轉錄至看板 Vtuber 04/09 12:04 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: zxcv070801 (118.168.177.191 臺灣), 04/09/2021 12:05:18
4Fchuchu000: 可愛 04/09 12:42

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
17 [Vtub] 天使うと 英語雜談 20210409 zxcv070801 2021/04/09 11:51:06
0 Fw: [Vtub] 天使うと 英語雜談 20210409 zxcv070801 2021/04/09 12:04:56
1 >> Fw: [Vtub] 天使うと 英語雜談 20210409 zxcv070801 2021/04/09 12:05:18

Marginalman 看板熱門文章

12
42
5
27
8
35
16
40
23
27
2021/04/15 11:57:49
20
51
11
25
3
27
2021/04/15 13:08:24
11
26
8
26
10
33
29
49