Re: [姆咪] 名

看板 Marginalman
作者
時間
留言 10則留言,7人參與討論
推噓 3 ( 3推 0噓 7→ )
討論串 48
※ 引述《sqin (學店企鵝姆咪OeO)》之銘言: : ㄟㄟ : 我很好奇 : 萬一哪天 : 在路上 : 朋友ㄉ朋友室你板上ㄉ某人 : 你燜惠相認ㄇ : 還室就默默的忌夏來 : 部挑明 : 但是暗地裡觀察他 : == : 給葛答案八 換葛問法 萬一金天阿姨介紹的相親對象ˋ 你上一秒在你板看到某女發文說要ㄑ相親 結果夏醫秒他就坐在你對面跟你相親 這樣你燜惠繼續ㄇ== 我很皓其 -- https://i.imgur.com/6gq8zh9.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.240.198.20 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1614706962.A.44F.html
1Fscmono: 這邊女的都非處 不會遇到 03/03 01:43
2Fcloudlaba: 看臉 懂? 03/03 01:43
3Fgluccvidog: 抖音看太多了 03/03 01:43
4FKumaKumaKu: 先看是不是精障 03/03 01:43
5FIronlung: 看臉啊== 03/03 01:43
6Fsqin: 認真ㄉ== 03/03 01:43
7Flturtsamuel: 我自己也會發 所以兩邊都會知道 真是尷尬== 03/03 01:43
8Fsqin: 你板醫堆把這邊當現實動態在發文的 03/03 01:44
9Fsqin: \ 03/03 01:44
10Fsqin: 萬一室v除怎摸辦 03/03 01:44

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
0 [姆咪] 名 kaeun421 2020/01/08 01:00:25
2 [姆咪] 名 sqin 2020/01/11 02:24:54
1 [姆咪] 名 kaeun421 2020/04/09 23:16:01
8 [姆咪] 名 sqin 2020/09/18 02:36:38
5 [姆咪] 名 sqin 2020/11/02 21:31:38
4 [姆咪] 名 kaeun421 2020/11/06 01:20:52
33 [姆咪] 名 kaeun421 2021/03/03 00:00:11
10 Re: [姆咪] 名 kaeun421 2021/03/03 00:26:53
6 Re: [姆咪] 名 KumaKumaKu 2021/03/03 00:42:47
3 Re: [姆咪] 名 fnm525 2021/03/03 00:53:57
3 Re: [姆咪] 名 gluccvidog 2021/03/03 01:05:54
2 Re: [姆咪] 名 cloudlaba 2021/03/03 01:09:42
1 Re: [姆咪] 名 gluccvidog 2021/03/03 01:12:19
4 Re: [姆咪] 名 kaeun421 2021/03/03 01:13:58
4 Re: [姆咪] 名 cloudlaba 2021/03/03 01:16:59
4 Re: [姆咪] 名 fnm525 2021/03/03 01:19:00
3 Re: [姆咪] 名 lturtsamuel 2021/03/03 01:19:50
6 Re: [姆咪] 名 kaeun421 2021/03/03 01:20:53
6 Re: [姆咪] 名 Ironlung 2021/03/03 01:21:36
6 Re: [姆咪] 名 sqin 2021/03/03 01:22:05
5 Re: [姆咪] 名 civilian 2021/03/03 01:23:14
1 Re: [姆咪] 名 sqin 2021/03/03 01:24:47
2 Re: [姆咪] 名 kaeun421 2021/03/03 01:25:02
14 Re: [姆咪] 名 fnm525 2021/03/03 01:26:39
1 Re: [姆咪] 名 KumaKumaKu 2021/03/03 01:27:42
24 Re: [姆咪] 名 Friend5566 2021/03/03 01:28:44
5 Re: [姆咪] 名 Ironlung 2021/03/03 01:29:22
2 Re: [姆咪] 名 kaeun421 2021/03/03 01:31:06
6 Re: [姆咪] 名 gluccvidog 2021/03/03 01:33:02
5 Re: [姆咪] 名 sos976431 2021/03/03 01:33:25
5 Re: [姆咪] 名 kaeun421 2021/03/03 01:34:14
5 Re: [姆咪] 名 KumaKumaKu 2021/03/03 01:35:22
27 Re: [姆咪] 名 ZooseWu 2021/03/03 01:35:43
5 Re: [姆咪] 名 sqin 2021/03/03 01:37:06
7 Re: [姆咪] 名 kaeun421 2021/03/03 01:38:04
1 Re: [姆咪] 名 kaeun421 2021/03/03 01:42:21
10 >> Re: [姆咪] 名 sqin 2021/03/03 01:42:38
12 Re: [姆咪] 名 civilian 2021/03/03 01:47:34
2 Re: [姆咪] 名 gluccvidog 2021/03/03 01:48:26
4 Re: [姆咪] 名 KRTgirlSora 2021/03/03 01:49:16
1 Re: [姆咪] 名 ZooseWu 2021/03/03 01:49:37
2 Re: [姆咪] 名 kaeun421 2021/03/03 01:51:10
0 Re: [姆咪] 名 cuteGiraffe 2021/03/03 06:26:11
1 Re: [姆咪] 名 cuteGiraffe 2021/03/03 06:30:03
0 Re: [姆咪] 名 zs111 2021/03/03 08:05:08
0 Re: [姆咪] 名 MacGuffin 2021/03/03 08:08:14
1 Re: [姆咪] 名 MacGuffin 2021/03/03 08:10:20
6 [姆咪] 名 kaeun421 2021/03/17 16:35:58

Marginalman 看板熱門文章

13
33
2021/04/20 22:43:23
30
53
40
70
2021/04/20 22:49:16
26
57
11
29
2021/04/20 23:37:46
5
70
5
25
2021/04/21 09:49:56
32
46
2
27
2021/04/21 12:44:06

最新文章

0
2
2021/04/21 19:43:46
0
1
61
219
2021/04/21 19:40:19
1
5
-4
7
2021/04/21 19:40:07