Re: [取暖] 學測集氣啦

看板 Marginalman
作者
時間
留言 2則留言,2人參與討論
推噓 2 ( 2推 0噓 0→ )
討論串 14
※ 引述《IPsec (網際網路安全協定)》之銘言: : 剩七天 國文有點抖 : 以下推一句集氣的話(只推 推、前、錢$$或者是噓文的跳過) 每推200p 發20樓 : 如果六十級分或是錄取任一一間醫學院再回來發身家 是說之前看到這篇 #1UwBAPCR (Gossiping) 原來R薪水這麼低 主治平均也才不到300 還要輪班 感覺== 但之前我有聽過一位美國匹茲堡大學(PITT)的電機博士有說過 科技業只能夠做個十年 做了十幾年後身體就會爛掉 所以可能也得取捨一下 -- https://i.imgur.com/sAm94W4.jpg https://i.imgur.com/NJmBz4o.jpg
https://i.imgur.com/RiMN7ke.jpg https://i.imgur.com/oYrpAg5.jpg
https://i.imgur.com/hArmF7f.jpg https://i.imgur.com/Foeun8T.jpg
https://i.imgur.com/uHs95mC.jpg https://i.imgur.com/Y6bS2gw.jpg
https://i.imgur.com/WrKDwhx.jpg https://i.imgur.com/rmOwEAB.jpg
https://i.imgur.com/9cpH1Un.jpg https://i.imgur.com/nyXMkfv.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.56.7 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1610638137.A.E4D.html
1FProblem001: 樓下推國防醫 01/14 23:29
2Fken890126: 唉 只有醫學系跟電資能進elite眼裡 我們廢物系就是廢 01/14 23:58

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
43 [取暖] 學測集氣啦 IPsec 2021/01/14 22:48:05
1 Re: [取暖] 學測集氣啦 aynmeow 2021/01/14 22:49:28
4 Re: [取暖] 學測集氣啦 Ironlung 2021/01/14 22:52:29
6 Re: [取暖] 學測集氣啦 moumoon5566 2021/01/14 22:53:57
2 Re: [取暖] 學測集氣啦 weichipedia 2021/01/14 22:55:24
5 Re: [取暖] 學測集氣啦 Apache 2021/01/14 22:58:13
4 Re: [取暖] 學測集氣啦 MosDonalds 2021/01/14 22:59:07
6 Re: [取暖] 學測集氣啦 ken890126 2021/01/14 23:06:25
2 Re: [取暖] 學測集氣啦 Apache 2021/01/14 23:11:33
6 Re: [取暖] 學測集氣啦 ken890126 2021/01/14 23:16:01
0 Re: [取暖] 學測集氣啦 wangyc 2021/01/14 23:26:00
2 >> Re: [取暖] 學測集氣啦 Apache 2021/01/14 23:28:55
3 Re: [取暖] 學測集氣啦 corydoras09 2021/01/14 23:31:28
1 Re: [取暖] 學測集氣啦 Benbenyale 2021/01/15 07:54:15

Marginalman 看板熱門文章

32
40
10
31
2021/01/16 00:52:06
27
35
3
44
2021/01/16 17:33:36
12
25
2021/01/16 22:51:11
37
54
28
36
13
39
4
27
2021/01/19 11:35:18