Re: [中學] 國二的一元二次方程式的應用問題

看板 Math
作者
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0 ( 0推 0噓 0→ )
討論串 2
※ 引述《shoyoung (小羊)》之銘言: : https://i.imgur.com/TGVABq5.jpg
: 遇到難題。麻煩請求解 : 。謝謝 BC = k FD = a a^2 + 9 = k^2 + 1 = (k - a)^2 + 4 => a^2 - 2ak + 3 = 0 => (a^2 + 3)^2 = 4a^2(a^2 + 8) => 0 = 3a^4 + 26a^2 - 9 => a^2 = 1/3 => 邊長 = sqrt(9 + a^2) = (2/3)sqrt(21) --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.175.175 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Math/M.1610620595.A.22D.html ※ 編輯: Honor1984 (117.56.175.175 臺灣), 01/14/2021 18:41:08

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
6 [中學] 國二的一元二次方程式的應用問題 shoyoung 2021/01/14 16:56:46
0 >> Re: [中學] 國二的一元二次方程式的應用問題 Honor1984 2021/01/14 18:36:33