Re: [邊緣] 免役

看板 Marginalman
作者
時間
留言 4則留言,3人參與討論
推噓 2 ( 2推 0噓 2→ )
討論串 5
我BMI也不到33 會不會被抓進去當兵啊 我都老頭了 跑都跑不動了 不要吧 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.68.108 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1606382311.A.B8E.html
1Fchuchu000: 你沒拿到免疫證書ㄇ 11/26 17:19
2Frockyao: 早拿到了 上面蓋章的還是周錫瑋 11/26 17:21
3FF16V: 好資深 11/26 17:30
4Fchuchu000: 資深免役仔 11/26 17:45

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
31 [邊緣] 免役 MacGuffin 2020/11/26 12:43:34
2 Re: [邊緣] 免役 clubman 2020/11/26 13:02:24
3 Re: [邊緣] 免役 fnm525 2020/11/26 13:12:19
1 Re: [邊緣] 免役 hulumew 2020/11/26 16:50:04
4 >> Re: [邊緣] 免役 rockyao 2020/11/26 17:18:29

Marginalman 看板熱門文章

28
36
13
39
4
27
2021/01/19 11:35:18
2
25
11
59
21
25
2021/01/20 18:43:18
8
25
2021/01/21 01:04:34
38
45
2021/01/21 19:02:29
14
54
2021/01/22 19:19:42
13
37
13
33
2021/01/22 21:59:47