Ahoy!!!!!!!!!!!!!!!

看板 Marginalman
作者
時間
留言 1則留言,1人參與討論
推噓 1 ( 1推 0噓 0→ )
https://youtu.be/S8N9J42FJq0?t=134
原來寶鐘BBA 喊Ahoy~~~~~~ 是有來歷的ww 仆街老太太妳學得太像惹吧阿吼姨!!!!! -- https://i.imgur.com/eS7P0HU.jpg
ybyb~ https://www.youtube.com/channel/UChAnqc_AY5_I3Px5dig3X1Q SUBSCRIBE TO KORONE CH. --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.39.72 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1606084241.A.1C9.html
1Foooptt: 笑了 11/23 08:47

Marginalman 看板熱門文章

12
56
2020/11/23 19:47:07
5
26
2020/11/23 22:46:49
2
25
2020/11/23 23:13:19
37
44
17
29
2020/11/25 09:47:07
10
43
11
25
2020/11/25 16:04:28
6
27
2
28
6
30
2020/11/26 01:38:18
13
35
9
28
8
28
2020/11/26 12:43:34

最新文章

2
2
2020/11/26 14:11:48