Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN

看板 Helpbuy
作者
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0 ( 0推 0噓 0→ )
討論串 18
代買物品:唇彩品項 (不含保養品/頰彩..等以外品項) GIVENCHY https://reurl.cc/lV1egl TOM FORD https://reurl.cc/b5vEV6 YSL聖羅蘭 https://reurl.cc/R4NXqD 植村秀 https://reurl.cc/20nmj4 BOBBI BROWNhttps://reurl.cc/O1O4rR DIOR BEAUTYhttps://reurl.cc/7Xapd1 GUCCI https://reurl.cc/mng3RW GIORGO ARMAhttps://reurl.cc/j7AG9m MAC https://reurl.cc/WLxlX5 購入來源:昇恆昌 購入價格:免稅價*0.85 代買費用:0 截止日期:11/22 活動額滿截止 付款方式:面交/匯款/好賣+ 運費/面交時地:台北市區/店到店(+60元起)/好賣+(39元)/便利包(+37) 注意事項:數量有限 限購2支/人 特殊折扣不含護唇膏 不含GA 如有問題歡迎Line討論,Line ID:@guk1493x https://lin.ee/rNLFH8k https://i.imgur.com/PqGjbva.jpg
https://i.imgur.com/WOEbyrW.jpg
https://i.imgur.com/fKLI8cg.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 222.0.135.45 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HelpBuy/M.1606059645.A.AC0.html ※ 編輯: cywu129 (222.0.135.45 日本), 11/22/2020 23:41:08 ※ 編輯: cywu129 (222.0.135.45 日本), 11/24/2020 00:48:30

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/09/22 00:10:13
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/09/23 21:59:01
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/09/27 00:32:50
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/09/28 23:30:36
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/09/30 21:31:35
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/10/04 21:24:10
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/10/06 22:32:26
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/10/08 00:02:44
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/10/15 18:37:35
1 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN qweasdzxc6 2020/10/19 15:50:50
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/10/19 22:42:59
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/10/24 23:28:42
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/10/30 00:05:47
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/11/08 00:37:58
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/11/10 21:45:23
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/11/13 12:53:30
0 Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/11/16 00:04:09
0 >> Re: [代買] YSL唇彩85折植村秀/TOM FORD/BOBBI BROWN cywu129 2020/11/22 23:40:43