[出售] 女寶 Zara 韓貨 Gap洋裝 95-100cm

看板 Babyproducts
作者
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0 ( 0推 0噓 0→ )
商品名稱:女寶 洋裝 品牌:Zara 韓貨 Gap 圖片參考 1. Gap 3T 300元 (售出) https://i.imgur.com/9KXY60b.jpg
2. 夏威夷 3T 250元 https://i.imgur.com/j80XGsU.jpg
3. Bonne 7號 95cm 200元 https://i.imgur.com/op9PKWX.jpg
4. 韓貨 100cm 200元 https://i.imgur.com/JU1THnZ.jpg
5. 95cm 200元 https://i.imgur.com/YCPETau.jpg
6. Zara 104cm 100元 https://i.imgur.com/HiPSrN2.jpg
7. Mother care 100cm 250元 (有內裡有一點厚度 ) https://i.imgur.com/T9mtEtA.jpg
商品取得來源:店面、網購 商品價格:如圖不含運 商品數量:各1 交易地區:全國 新舊狀況:一手 購買日期:2019-2020年陸續 交易方式:店到店 聯絡方式:站內信 是否在其他平台同時販售:否 9.5成新,小朋友穿不下了,衣櫃放不下便宜出清,目視無污無毛球,2件以上免運。 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.173.123 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BabyProducts/M.1603070327.A.646.html