Re: [練球] 寒訓

作者
看板 Cs_softball
時間
留言 2則留言,2人參與討論
推噓 1 ( 1推 0噓 1→ )
場地都是福和球場 時間都是早上08:00~12:00 我是誰 1/16 1/18 1/19 1/21 1/23 加練 1/25 1/26 LU s79787978 0 0 0 0 0 0 0 大資加油, 開新棒 tomcy O X O ? O X O XX要打工 wyrj X O X ? O O X 周末回家 cmy1027 X O X O O O O project和回家 chengweirh O O O O O X X 24號回家 simon O O O X O O O 報 proposal lmc66 x x o o x x o xx要咪挺或打工 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.29.130
1Flmc66:洗掉都不幫人家補回來 Q Q 01/13 22:37
2Fwyrj:讓你多賺點文章 01/14 10:27

最新熱門文章

30
57
2020/01/29 11:26:28