[Figure] GSC 黏土人 由比濱結衣 明日開放預購

看板 C_chat
作者
時間
留言 1則留言,1人參與討論
推噓 1 ( 1推 0噓 0→ )
https://ameblo.jp/gsc-mikatan/page-2.html https://i.imgur.com/zYn9ZTD.jpg 總覺得看起來特別肥= =
https://i.imgur.com/DHCZ0PX.jpg
https://i.imgur.com/iPf3tXu.jpg 也有附贈薩布雷
https://i.imgur.com/CoX6IMo.jpg
https://i.imgur.com/HVCiWBG.jpg 獸耳
https://i.imgur.com/u58Svk2.jpg
https://i.imgur.com/XJeRsmH.jpg
https://i.imgur.com/yUKX41x.jpg 有附牽手配件
https://i.imgur.com/wjZPGfV.jpg 特典一樣是特殊台座
https://i.imgur.com/XMWeFu6.jpg 一色派的得再蹲一會了
話說訂了壽屋的結衣到現在還沒消息,看來是要延期了= = --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.40.209 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1600337661.A.86F.html
1Fpetercjt: 狗狗QQ 09/17 18:59

C_Chat 看板熱門文章

64
84
2020/09/29 21:24:06
24
27
2020/09/29 21:33:54
12
26
8
38
120
145
2020/09/29 22:08:26