Re: [公告] I.O.I成員 團體及個人小卡交換區

看板 I.O.I
作者
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0 ( 0推 0噓 0→ )
討論串 14
看錯 是2-6冊 $2300(店到店含運) 照片如下 全新 https://i.imgur.com/yuuc4rg.jpg
https://i.imgur.com/OH84yjJ.jpg
https://i.imgur.com/A6eeIT4.jpg
https://i.imgur.com/EGxogYV.jpg
如果確定要 請回傳寄件資料 我再回匯款資料 收到款項後寄出 謝謝 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.226.39 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/I.O.I/M.1596386191.A.1E2.html