Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI

看板 Helpbuy
作者
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0 ( 0推 0噓 0→ )
討論串 20
代買物品:COACH https://reurl.cc/GVRR5v TUMI https://reurl.cc/nzjjm1 APM MONACO https://reurl.cc/62A7Q6 BVLGARI https://reurl.cc/d0jj1D Cartier https://reurl.cc/oLooVv COACH 男仕 https://reurl.cc/L3zzaK 購入來源:昇恆昌免稅店 購入價格:免稅售價*0.9 部分商品無折扣 合計滿萬、TUMI產品可85折價 代買費用:0 截止日期:8/3 付款方式:面交/匯款/振興券*/好賣+ 運費/面交時地:台北市區/店到店(+60元起)/好賣+(39元)/郵局便利箱+80元 注意事項:合計滿萬以上可85折 部分商品不適 網頁未列出商品 歡迎詢價 如有問題歡迎Line討論,Line ID@guk1493x https://lin.ee/rNLFH8k https://i.imgur.com/KwIXC9c.jpg
https://i.imgur.com/1wi58Ra.jpg
https://i.imgur.com/FjgcveL.jpg
*面交可使用3000振興券,折抵3300代購金額 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.170.185.152 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HelpBuy/M.1596298671.A.B4A.html ※ 編輯: cywu129 (123.193.190.11 臺灣), 08/03/2020 21:53:05

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
0 [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/05/21 22:12:50
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/05/24 10:00:00
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/05/27 22:39:47
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/05/29 00:10:42
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/05/30 11:27:29
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/06/03 00:19:25
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/06/06 11:24:44
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/06/16 22:11:33
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/06/19 22:30:12
1 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/06/23 12:41:13
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/06/24 12:45:41
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/06/26 00:16:33
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/07/04 23:40:29
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/07/10 15:45:18
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/07/13 21:58:05
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/07/16 21:39:47
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/07/22 23:36:08
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/07/25 22:33:22
0 Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/08/01 00:32:46
0 >> Re: [代買] 昇恆昌精品7折起 COACH/apm/BVLGARI/TUMI cywu129 2020/08/02 00:17:49

最新文章

1
3
2020/08/11 07:49:20